สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง” จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ และ ดร.อรชร ไกรจักร์ กรรมการ/ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ พร้อมคณะทำงานชุดที่ 12 ได้ชี้แจงแบ่งเป็นตามวาระของการประชุม เช่น การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การแจ้งสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ผลการดำเนินการที่ผ่านมาตลอดปี 2560 การอนุมัติงบดุลประจำปี 2560 รวมถึงการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวิชิต นวลชื่น ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คุณญาดา ผดุงโภชน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 คุณเพี้ยน เกตุศรี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ คุณพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด คุณเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ คุณสาวภา พร้อมมูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีพร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการประชุม พร้อมมอบรางวัลแก่สมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์