โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส. เรื่องเทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และ เรื่องคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามที่บริษัทต้องการ) วิทยากรการอบรม คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก คุณจีรนันท์ เดชมิตร หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณช่อเพ็ชร สีทอง หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องได้รับการอบรมทุกคน ในปีนี้มีทั้งหมด 45 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์