โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส. เทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามที่บริษัทต้องการ) โดยมีวิทยากรอบรมได้แก่ คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก คุณจีรนันท์ เดชมิตร หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณช่อเพ็ชร สีทอง หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องได้รับการอบรมทุกคน สำหรับปีนี้มีอบรมทั้งหมด 43 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์