โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะในการทำงานเบื้องต้น" (เทคนิคบริการ คนดีศรีสำโรง ความรู้เรื่อง 5 ส. สร้างนิสัย) การอบรมครั้งนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรการอบรม คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก คุณจีรนันท์ เดชมิตร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณช่อเพ็ชร สีทอง หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องได้รับการอบรมทุกคน ในปีนี้จัดขึ้นด้วยกัน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 28 คน และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์