โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เปิดให้บริการ คลินิกจิตเวชและเด็กวัยรุ่น
เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 


• เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัย เช่น ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก ที่มีปัญหาก้าวร้าวรุนแรง อารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้ากว่าวัย

• เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนีโรงเรียน

• เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า

• เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เช่น ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น หรือผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่มีปัญหาด้านสังคมและครอบครัวที่ขัดแย้งรุนแรง เรียนหนังสือไม่ได้ ไม่อยากไปโรงเรียน

• ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัสสาวะรดที่นอน การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปัญหาการนอน การปรับตัว ปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

• ให้บริการ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกที่มีปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตดี การปรับพฤติกรรม และฝึกวินัยให้ลูก

บริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โดย พญ.ปรารถนา ชีวีวัฒน์ แพทย์ประจำสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วันเวลาในการให้บริการ
วันอังคาร เวลา 17.00 – 20.00 น. 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2361-1111 ต่อ คลินิกเด็ก หรือ We care