โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประกันสังคม สิทธิ ที่ควรรู้" จาก คุณสุจิตรา บุญชู ผู้ชำนาญการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สิทธิพื้นฐานที่ลูกจ้างควรรู้ ประโยชน์พึงได้รับ สิทธิประโยชน์กรณีอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าแผนก พนักงานโรงพยาบาล และผู้สนใจ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์