โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 37ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) ท่านอาจารย์ประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน 30,25,20,15,10 และ 5 ปี ที่มีความรักในองค์กรร่วมงานมาเป็นเวลานาน รวม 64 คน พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานขยันพิเศษ ที่มีความรับผิดชอบ ขยันมาทำงานโดยไม่ลา ไม่สายและไม่ขาดงานติดต่อกันเป็นเวลา 5 และ 10 ปี เพื่อยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานขยันพิเศษจำนวน 9 คน บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุข ความยินดีกับพนักงานเกียรติคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561