คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 บาท แก่ศูนย์เยาวชนบางนา เนื่องในโอกาสประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561