คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 3,000 บาท แก่คุณสิณิสา แจ้งจรัส นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ หัวหน้าศูนย์เยาวชนบางนา เนื่องในโอกาสประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562