โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ วิทยากรอบรมปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดแนวคิด ทักษะ ลงมือปฎิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 35 ท่าน