โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดแนวคิด ทักษะ ลงมือปฎิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด อ.บางพลี สมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 38 ท่าน