โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 3,4,5 และ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ โรงพยาบาลได้จัดให้พนักงานเข้าอบรมตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมดในโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์สวาท วงศ์สุวรรณ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ, อาจารย์กิตติ ภาใจธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงภายในอาคาร เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม พร้อมกันนี้ คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ได้ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงและการพัฒนางานของคณะกรรมการคปอ.ให้พนักงานได้ทราบ