โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 29,31 ตุลาคม และ 5,8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ โรงพยาบาลได้จัดให้พนักงานเข้าอบรมตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมดในโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์สวาท วงศ์สุวรรณ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม พร้อมกันนี้ คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ได้ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงและการพัฒนางานของคณะกรรมการคปอ.ให้พนักงานได้ทราบ