โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการด้านความปลอดภัย นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท โดยวิทยากร 2 ท่าน จากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครปฐม อาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมาคมส่งเสริม ความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และ อาจารย์นฤมล ตันธรรศกุล ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านอาชีวนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในการอบรมครั้งนี้แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารบริษัท และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) กล่าวเปิดการอบรม พร้อมร่วมฟังการอบรม ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้ควบคุมงาน จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์