โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนที่กำลังป่วย เมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และได้รับฟังบทสวดพระปริตรอันเป็นมงคล อื่นๆ จากคณะสงฆ์จากวัดบางนาใน พระอารามหลวง กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้สนใจ ร่วมทำบุญใส่บาตรและถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่รอคอยชั้น ๓ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์