โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เป็นครั้งที่ 4 ของปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนที่กำลังป่วย เมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้สนใจ ร่วมทำบุญใส่บาตรและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป นำโดย พระมหานุกูล อภิปุณโณ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายการศึกษา วัดยาง พระอารามหลวง อ่อนนุช เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณพื้นที่รอคอยชั้น 3 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์