1bottom_doctor

พญ.อรสา เวียงธีรวัฒน์

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

      ประจำที่โรงพยาบาลเลิศสิน

      แพทย์พิเศษโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์


งานอดิเรก     อ่านหนังสือ  ทุกแบบ เน้นธรรมมะ


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

    อยู่แผนกประกันสังคมช่วงเย็น ผู้ร่วมงาน+น้องๆ ในแผนกทุกคน รู้สึกอบอุ่


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันอังคาร - วันศุกร์

     เวลา 17.00 - 20.00 น.

     ๐ วันเสาร์

     เวลา 8.00 - 20.00 น.


  • พบ.แพทยศาสตร์บัณทิต  คณะแพทย์ศาสตร์
  • Virgin Miragroza Foundation University, Philippines