พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริษัท พร้อมคณะ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับ ศ.พญ.สว่างใจ พึ่งพักตร์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม คุณศุภวรรณ ตรีมงคล หัวหน้างานทะเบียนและประสานงานการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม สาขาเทพารักษ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561