โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและเผชิญเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการสังเกตผู้ที่มีพฤติกรรมที่จะกระทำความรุนแรง มีทักษะในการเผชิญเหตุ การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันการเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการรพ. เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงานชายทั้งหมด และพนักงานที่มีโอกาสได้เผชิญเหตุความรุนแรง โดยมีวิทยากรจากทีมงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์