โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในความรู้ในเชิงปฏิบัติ “สติ” ในชีวิตประจำวัน และอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) ผู้ทรงคุณวุฒิพระพุทธศาสตร์ ในความรู้ความหมายที่มาของคำว่า “สติ” และ ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์ "เรื่องการพัฒนาสติ กับผู้นำวิถีพุทธ " จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ดำเนินรายการโดย ดร.จินดา หวังวรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ “สติ” เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ลดความขัดแย้งระหว่างกัน และเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์