โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่2) ประจำปี 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ความเมตตาจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี บรรยาย "วิธีปฏิบัติสติในชีวิตประจำวัน" คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และนายแพทย์ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสุขด้วยสติในชีวิตประจำวัน" คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และคุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก บรรยาย "ตามรอยข้อร้องเรียนด้วยสติ" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ "สติ" เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ลดความขัดแย้งระหว่างกัน และเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์