โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรโดย คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสุขด้วยสติในชีวิตประจำวัน" คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และคุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก บรรยาย "ตามรอยข้อร้องเรียนด้วยสติ" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ "สติ" เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ลดความขัดแย้งระหว่างกัน และเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้มากขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์