โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก