เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจัดโครงการ "๙ นาทีกับการเจริญสติภาวนา " โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ ๓ นาที เจริญสมาธิ ๕ นาที และแผ่เมตตา ๑ นาที พนักงานทุกแผนกต่างร่วมใจกันสวดมนต์ เจริญสมาธิ แผ่เมตตากันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เวลา ๑๔.๐๐ น. การอันใดที่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำไว้ดีแล้ว ขอผลบุญนั้นเป็นปัจจัยให้ท่านผู้ก่อตั้งรพ. คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พนักงาน และผู้รับบริการของโรงพยาบาลทุกท่าน เจริญรุ่งเรืองไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติตลอดไปเทอญ