แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ นพ.สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจข้อมูลและเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์