คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม ประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จำนวน 10,000 บาท โดยอาจารย์ทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และอาจารย์ถนอมศักดิ์ ก้อนคำ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เป็นผู้แทนโรงเรียนรับมอบเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน และปรับปรุงห้องประชุมจิตสำนึกคุณ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง