โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรบรรพชาสามเณร ในโครงการ "ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท" ปีที่ ๒๐ "บวชเรียนในทางโลกและทางธรรม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารเทิดพระเกิยรติฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม