แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมและมอบของที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม 3 กันยายน ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพมีความมั่นใจในคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล และมีความอบอุ่น สบายใจในการดูแลของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเพื่อรับฟังปัญหาในการให้บริการของสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566