โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปี ๒" ประจำเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนที่กำลังป่วย เมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และได้รับฟังบทสวดพระปริตรอันเป็นมงคล ได้แก่ บทสวดมงคลสูตร บทรัตนสูตร บทกรณียเมตตสูตร บทขันธปริตร บทวัฏฏะกะปริตร บทอะภะยะปริตร จากคณะสงฆ์ นำโดย พระมหานุกูล อภิปุณโณ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายการศึกษา วัดยาง พระอารามหลวง อ่อนนุช โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้สนใจ ร่วมทำบุญใส่บาตรและถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่รอคอยชั้น ๓ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์