คุณพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม คุณอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพมีความมั่นใจในคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล และมีความอบอุ่น สบายใจในการดูแลของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเพื่อรับฟังปัญหาในการให้บริการของสถานพยาบาล โอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562