โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีในสถานการณ์ทั้งทุกข์และสุข ที่เรียกว่า "พัฒนาจิตตปัญญา" ผลคือบุคลากรสามารถบริหารอารมณ์และความเครียดได้มากขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน จึงได้พัฒนาให้กับพนักงานทั้งองค์กร 


     เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา ฝึกสมาธิสร้างสติ สวดมนต์ เดินจงกรม ฟังธรรมบรรยาย กิจกรรม Caring and Sharing มุมมองตัวตน Caring สายธารคุณภาพงาน และ Sharing Knownledgeโดยได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระมหานุกูล อภิปุณโณ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายวิชาการ วัดยาง(หลวงพ่อโต) กรุงเทพมหานคร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล คุณสรัญญา ตนาวาทวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก และคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด บรรยายในหัวข้อต่างๆตามกล่าวข้างต้น โดยจัดให้พนักงานรุ่นที่ 1/2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์