เชิญชวนเพิ่มเงินฝาก กับ โครงการออมทรัพย์ ออมความดี


ออมสูงสุด 30,000 บาท (ต่อบัญชี/ต่อเดือน)

ดอกเบี้ย 1% ต่อปี (หักบัญชีอัตโนมัติ)


ออมวันละนิด...ชีวิตไม่ติดลบ