โครงการเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น


เงื่อนไข

1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ้นไป

2.ปลอดหนี้ จากเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท ยกเว้น กู้สวัสดิการ

3.วงเงินกู้สูงสุดตามศักยภาพสมาชิก 90% ของทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ยิ่นกู้

4.มีเงินได้รายเดือนหลังจากหักชำระหนี้แล้ว คงเหลืออย่างน้อย 20%

5.พิจารณาโดยคณะกรรมการเงินกู้


เอกสารการขอกู้

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

3.สำเนาสมุดธนาคารของผู้กู้


***ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 84 งวด***

***ระยะเวลาโครงการ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 ***