โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันโลหิตพร้อมให้คำแนะนำ ให้กับผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเมือง ในโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแข็งแรง" ครั้งที่ 1 การจัดในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และสามารถทำกิจกรรมในชมรมได้ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561