โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง ปีที่ 2" เป็นครั้งที่ 3 ของปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนที่กำลังป่วย เมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้ว สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้สนใจ ร่วมทำบุญใส่บาตรและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่รอคอยชั้น 3 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์