โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ ให้กับโรงเรียนพร้านีลวัชระ สมุทรปราการ ในหัวข้อ โภชนาการในเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ,ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ คุณรุ่งอรุณ ชาติมนตรี เจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ ปฏิบัติได้จริงในด้านต่างๆ โภชนาการสมวัย การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพร้านีลวัชระ