✨ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร "Supervisory Skills for Smart Leader" โครงการให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิดและทัศนคติที่ดี รวมถึงการเรียนรู้ บทบาทของการเป็นผู้นำ เป็นบทบาทใหม่ที่ต้องปรับตัว มีความจำเป็นและสำคัญ เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวเปิดการอบรมและให้กำลังใจกับผู้นำรุ่นใหม่
✨ คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ แนะนำทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ "POLC" หลักการที่ครอบคลุมการปฏิบัติการอย่างครบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ความสำคัญกับการจัดการทั้งในเรื่องขององค์กรตลอดจนเรื่องของบุคลากร รวมถึงการวางแผนทุกอย่างให้ดี เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข ทำให้การทำงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี
✨ ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารบริษัทฯ แนะแนวทาง ทิศทางที่ชัดเจนของการเป็นผู้นำ ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นำพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้
✨ พร้อมวิทยากรจากภายนอก ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์ วิทยากรโค้ชจุดแข็งและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และองค์กร แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop เสริมสร้างกรอบความคิด บูรณาการกรอบความคิดผู้นำ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ กรณีศึกษาทั้งด้านการบริหารผลงาน พัฒนาศักยภาพการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการสื่อสารแบบผู้นำ ให้กับผู้นำรุ่นใหม่ของโรงพยาบาลจำนวน 25 ท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์