pride01-1

บทสรุปของความภาคภูมิใจ...แห่งสายใยที่ถักทอ

เพราะความแตกต่าง คือความหลากหลาย ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาหล่อเลี้ยงองค์กรให้มีความเจริญเติบโต เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานที่มีความสุขเท่านั้นที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณค่าให้ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยพื้นฐานความเชื่อเช่นนี้ ทำให้องค์กรของเราแตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ทั้งนั้น ที่แม้จะมีประมาณเจ้าหน้าที่และพนักงานกว่า 600 ชีวิต ภายใต้ชายคาของบ้านหลังนี้ และมีหลายสายงานที่แบ่งแยกชัดเจนในแต่ละแผนก แต่ละสายงาน แต่ละกลุ่มวิชาชีพที่มารวมกัน ภายใต้พื้นฐานของความแตกต่าง ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และพื้นฐานของครอบครัว

แต่ทั้งหมดนั้นถูกหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนมากทีสุด เป็นความสัมพันธ์ที่เคารพในคุณค่าซึ่งกันและกัน เราจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พูดคุยกับพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างสนิทคุ้นเคยเป็นกันเอง

เมื่อสัมพันธภาพในบ้านที่ถูกถักทอขึ้นอย่างเหนียวแน่น เราจึงสามารถเปิดบ้านต้อนรับผู้ป่วยด้วยไมตรีจิต เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล และให้การรักษาภายใต้มาตรฐานแห่งวิชาชีพรวมกับมิตรภาพให้กับประชากรใน พื้นที่ของเรา ในแต่ละปี เราจึงมีปริมาณผู้มาเยี่ยมเยือน ให้เราได้ช่วยเหลือและอุบัติเหตุ มากถึงกว่าครึ่งล้านคนต่อปี

สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นในบ้านของเรา คือรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ติดต่อกันถึง 5 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับสถานประกอบการทีมีระบบบริหาร จัดการแรงานสัมพันธ์ที่ดี จนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตเศรษฐกิจมวลรวมของชาติ

แต่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสูงสูดของเรา ไม่ได้มาจากภายนอกเท่านั้น แต่เสียงสะท้อนแห่งความปลื้มปิติและการได้เห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ในครอบครัว ของเรา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขตามสภาพ และพร้อมรับใช้พี่น้องร่วมชาติ คือหลักคิดในการดำเนินการของเรา

pride02-2