หลักคิด หลักทำ แบบสำโรงการแพทย์
สู่การแพทย์ในฝัน...กับความยั่งยืนของสังคม
blank

ในอดีต..บ่อยครั้งที่เราได้ยินคำว่า “ฝากผีฝากไข้” ซึ่งสะท้อนภาพของการยอมรับนับถือ ที่ผู้ป่วยมอบความไว้วางใจให้แพทย์ทำการรักษาตนอย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ เพราะการประกอบวิชาชีพแพทย์ไม่ได้มุ่งสร้างรายได้หรือหวังที่จะร่ำรวยจากความเจ็บไข้ของผู้ป่วย

และถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งต้องยืนหยัดด้วยรายได้หลักจากผู้ป่วยและเงินค่าตอบแทนจากภาครัฐ แต่เราเลือกที่จะวางความสัมพันธ์ระหว่าง “ผลประโยชน์ของลูกค้า โรงพยาบาลฯ และความพึงพอใจของแพทย์ตลอดจนพนักงานทุกคน ให้อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม พอดี” เป็นหลัก

philo02-1

photo01-edit-01

เป็นสัมพันธภาพระหว่างกัน ที่คอยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมๆกับพนักงานในทุกระดับ โดยสร้างผลประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดให้กับผู้ป่วย ด้วยบริการที่มาตรฐาน บนความเสมอภาคและเท่าเทียบกัน เพราะทุกชีวิตมีค่าเสมอเหมือนกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ภายใต้ความเชื่อนี้ คืออุดมการณ์จากรุ่น...สู่รุ่น ที่ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลฯได้มอบนโยบายนับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดดำเนินการ คือ...
บริษัทมีเจตนารมณ์แน่วแน่ ที่จะจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ บริษัทยึดมั่น และมุ่งมั่นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยไม่คำนึงถึงสถานะ ชนชั้น หรือกลุ่มอาชีพ และเรามีนโยบาย ‘การไม่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า’

บริษัทถือว่า พนักงาน คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร จึงมีนโยบายด้านบุคลากรทุกระดับให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดระบบสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงก้าวหน้า ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความเจริญงอกงามด้านคุณภาพชีวิต จริยธรรมที่ดีงาม..

‘เหนือสิ่งอื่นใด คือความถูกต้อง ซื่อตรง ที่เรายึดถือมาตลอด’