แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อฟื้นฟูอาการป่วยที่เกิดจากโรค หรือความผิดปกติของระบบประสาทกล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี ด้วยการดูแลอย่าง ใกล้ชิดจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์   ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกนาทีที่ผู้ป่วยเข้า รับบริการที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง 

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรมบำบัด   บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
  แผนก เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน สากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย ได้แก่
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน  เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy)
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริม ช่วยการเดินด้วยเครื่อง  Gate trainner และ เครื่อง Body Weight Support Treadmill (BST)
 • เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active
 • โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน (Intensive Comprehensive In-patient Stroke Rehabilitation Package)
สาขาของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป (General Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางสมอง (Neuro Rehabillitation)