โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Shingrix Vaccine) ราคา 11,000 บาท / 2 เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าแทพย์และค่าบริการทางการแพทย์ ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567


โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัส VZV (Varicella Zoster Virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส โดยผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อนจะยังคงมีเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่ปมประสาทสันหลัง เมื่อร่างกายอ่อนแอ เชื้ออาจเพิ่มจำนวนจนเกิดผื่นแดงตามแนวเส้นประสาท มีอาการปวดแสบร้อน กลายเป็นตุ่มน้ำใส ก่อนจะแตกเป็นแผลตกสะเก็ด


วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดคืออะไร

วัคซีนสำหรับป้องกันโรคงูสวัด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาจากการเกิดโรคงูสวัด เช่น การปวดตามแนวเส้นประสาท การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ตาอักเสบ แผลที่กระจกตา ภาวะแทรกซ้อนที่หู เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เนื้อหุ้มสมองตาย ใบหน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น


วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดเหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเคยป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส
 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างโรคเอสแอลอี ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
 • ในกรณีที่เคยได้วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (ZVL) มาก่อน สามารถรับวัคซีนงูสวัดชนิดใหม่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเชื้อเป็นอย่างน้อย 2 เดือน
 • ในกรณีที่เป็นโรคงูสวัดมาก่อน สามารถให้วัคซีนงูสวัดได้หลังจากโรคงูสวัดหายแล้วประมาณ 6 เดือนขึ้นไป


วัคซีนป้องกันงูสวัดชนิดใหม่ มีประสิทธิภาพอย่างไร

 • ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97.2% และประสิทธิภาพในการป้องกัน PHN 91.2%
 • ในผู้ใหญ่อายุ 70 ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 91.3% และประสิทธิภาพในการป้องกัน PHN 88.8%
 • เมื่อติดตามยาวนาน 10 ปี มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 89%


วัคซีนป้องกันงูสวัดชนิดไม่ใช่เชื้อเป็นต่างกับชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ อย่างไร

วัคซีนป้องกันงูสวัดชนิดไม่ใช่เชื้อเป็นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดรวมถึงการป้องกันอาการปวดตามแนวเส้นประสาทหลังจากการติดเชื้อสูงกว่าชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ และยังสามารถใช้ได้ในผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคงูสวัดสูง หากเคยรับวัคซีนงูสวัดชนิดเชื้อเป็น (ZVL) มาก่อน ก็สามารถรับวัคซีนชนิดไม่ใช่เชื้อเป็นได้ 2 เข็ม โดยเว้นห่างจากวัคซีนเดิมอย่างน้อย 2 เดือน


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล 
 2. ระยะเวลา ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการรักษาอื่นๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


**********เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ**********