โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์เข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลประกันสังคมตั้งแต่ปี 2535 พร้อมให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม และได้ผ่านการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกปี โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะให้บริการผู้ประกันตน โดยใช้หลักทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เป็นเครื่องกำกับวิธีการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่า จะได้รับการรักษาเท่าเทียมกับผู้ป่วยอื่นๆที่มาใช้บริการ และเป็นการเคารพสิทธิผู้ป่วย

sso
นโยบายการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน
  • ยึดหลักการแพทย์อย่างเคร่งครัดตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ผ่าตัดโดยไม่ต้องรอคิว หากมีอาการที่ต้องรับ ไว้ดูแลในโรงพยาบาลจะรับเป็นผู้ป่วยใน ไม่ปฏิเสธการรักษา มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล Supra Contractor ในโรคที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ โดยโรงพยาบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตามสิทธิ
  • ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการรักษาได้ GMP และไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยมากที่สุดเท่าที่จะทำได
  • ปลูกฝังทัศนคติให้พนักงานทุกคน ให้ความสำคัญต่อผู้ประกัน
  • คำนึงถึงความประหยัด แต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของการรักษา
เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนีี้
  • บัตรรับรองสิทธิประกันสังคมที่ระบุชื่อโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ
  • บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม
คำถามที่พบบ่อย

1. การรักษาโดยใช้บัตรประกันสังคมสามารถใช้รักษาได้ทุกโรคหรือไม่
ตอบ  ไม่ทุกโรค  โรคที่กำหนดให้ไม่อยู่ในความครอบคลุมในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ของผู้ป่วยประกันสังคม
(โรคที่ยกเว้นการรักษาฟรี)ได้แก่
- โรคจิต ยกเว้นกรณีเฉียบพลัน ซึ่งต้องทำการรักษาในทันที และระยะเวลารักษาไม่เกิน 15วัน
- โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้ยาเสพติด ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติด
- โรคเดียวกันที่ต้องใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน เกิน 180 วัน ใน 1 ปี
- การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
- การกระทำใดๆเพื่อความงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
- การรักษาภาวะมีบุตรยาก
- การตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น การปลูกถ่ายไขกระดูก
- การตรวจใดๆที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น ๆ
- การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
- การเปลี่ยนเพศ
- การผสมเทียม
- การบริการระหว่างพักรักษาตัวแบบพักฟื้น
- ทันตกรรม ยกเว้น กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
- แว่นตา และเลนส์เทียม ยกเว้นการผ่าตัดใส่เลนส์เทียมในลูกตา ให้จ่ายเป็นค่าเลนส์เทียมในอัตราข้างละ 4,000 บาท
ยกเว้น  
ก. กรณีไตวายเฉียบพลัน ที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์
ข. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางแพทย์ โดยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในประกาศ สำนักงานประกันสังคม
สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายประสานงานประกันสังคม โทรศัพท์  02-361-1111 ต่อ 1234

2. กรณี เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ต้องทำอย่างไร
ตอบ ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยผู้ประกันตนหรือญาติจะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อไป สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งภายใน 72 ชั่วโมง สามารถเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ประกาศกำหนด

3. อยากทราบขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยประกันสังคม ของโรงพยาบาล
ตอบ ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมมีดังนี้

WecareFlow

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  We care  โทรศัพท์  02-361-1111