โรงพยาบาลให้บริการสำหรับลูกค้าประกัน ที่มาใช้บริการในรูปของประกันสุขภาพที่มีสิทธิความคุ้มครอง|ตามแผนกรมธรรม์ การใช้บริการของลูกค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต้องมาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
 2. ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุ และมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผล มีการหัก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมต้องระบุ เป็นต้น

สามารถยืนใช้สิทธิการรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim ได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต

เอกสารที่ต้องเตรียมมาแสดงดังนี้
 
 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้ามีประกันชีวิต ต้องเตรียมเอกสารอะไรเมื่อไปโรงพยาบาล

ตอบ

 • บัตรประกัน  หรือกรมธรรม์
 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

 

2. กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

 • ยื่นบัตรประกันหรือกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่ห้องรับผู้ป่วยใน (Admission )
 • จะมีเจ้าหน้าที่เยี่ยมท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆและแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน
 • การเลือกใช้แฟกซ์เคลม เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเคลมฟอร์มส่วนที่ 1 ไปให้ท่านเซ็น พร้อมให้ท่านรับรองสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่มี  รูปถ่ายที่ออกโดยราชการ
 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
 • หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ในวันกลับบ้านท่านติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้ โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัทประกัน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่แสดง  รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  We care  โทรศัพท์  02-361-1111


 Krongtep  images  millea  thailife  ptslife  ing
 
         
 mtl  samsung  ayudhya  generali  seic  ace