นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
                                                              (Data Protection Policy) 
                           บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์)


               บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  ; “โรงพยาบาล”) มีความมุ่งมั่นที่จะ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ คือแนวทางที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เรียกรวมกันว่า (“การประมวลผล”)  และในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์  http://www.samrong-hosp.com/ หรือการใช้  แอพพลิเคชั่น หรือร้องขอการบริการ  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล”) หรือ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว โรงพยาบาลจะยึดถือปฏิบัติตาม บทบัญญัติของกฎหมาย  กฎ  ประกาศ  คำสั่ง  หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไข เพิ่มเติม  โรงพยาบาลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  รวมทั้ง การเข้ารับบริการทางการแพทย์ของท่าน  โดยในการใช้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 


 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                             
 1.   โรงพยาบาลเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อท่าน ในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ  ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับโรงพยาบาล หรือร้องขอการบริการจากโรงพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์  แอพพลิเคชั่นหรือ  ช่องทางอื่นใดของโรงพยาบาล อาทิเช่น การนัดหมายแพทย์  การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล  หรือจากความสมัครใจของท่านใน การทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  หรือการกรอก/ให้ข้อมูลประกอบ การสมัครงาน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างโรงพยาบาลและท่าน 
 2.   โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม                       
   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการบริการที่ท่านร้องขอจากโรงพยาบาลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้  เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรง จากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
     ๐ ข้อมูลระบุตัวตน  :  เช่น  ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข ที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
     ๐ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ  :  เช่น  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และอีเมลล์
     ๐ ข้อมูลการชำระเงิน   :  เช่น  ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชี ธนาคาร
     ๐ ข้อมูลการเข้ารับบริการ  :  เช่น  ข้อมูลการนัดหมายแพทย์  ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ  ความต้องการ เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ
     ๐ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  :  เช่น  ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล
     ๐ ข้อมูลสถิติ  :  เช่น  จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
     ๐ ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล  :  เช่น Online Appointment System, Health Checkup, Contact Us
     ๐ ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจาก ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย
     ๐ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
     ๐ ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

               โรงพยาบาลจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน  เช่น  เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม  เว้นแต่ เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน 


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 ๐   จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล
 ๐   นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
 ๐   การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น
 ๐   การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
 ๐   ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
 ๐   อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
 ๐   จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 ๐   เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน
 ๐   สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
 ๐   วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 ๐   รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 ๐   เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 ๐   ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
 ๐   ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น การปฏิบัติตาม หมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 ๐   วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
               โรงพยาบาลจะไม่จัดสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
   1. ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่โรงพยาบาล หรือ
   2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแลสำเร็จลุล่วง หรือ
   3. ข้อมูลที่จัดสรรให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่โรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล และ/หรือ การปรับปรุงการให้บริการ หรือ
   4.  เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูล ตามคำสั่งศาล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือพิจารณาคดี ซึ่งผู้ให้บริการสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
               เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม   หากท่านไป ตามลิงค์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่สามารถ รับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าวเนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของโรงพยาบาล


การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
               โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจึงกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม   และสอดคล้องกับ การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นไปตามที่กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 


 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) :
     ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโรงพยาบาล
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) :
     ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ ขอให้โรงพยาบาลทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้โรงพยาบาลเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อโรงพยาบาลได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) :
     ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) :
     ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการใด
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) :
     ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการใด
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) :
     ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) :
     ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการใด 


               ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัปเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดข้างต้น หรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ  เช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน ที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ท่านต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน เพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนา Passport  รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์  และข้อมูล การติดต่อกลับ โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 

          โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 
          1748  ซอยสุขุมวิท 78  ถนนสุขุมวิท  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
          Tel  : 0-2361-0070-9, 0-2361-1111 
          Fax : 0-2756-8465, 0-2748-4721 


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาล จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ  อัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  http://www.samrong-hosp.com/  โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้  หากท่านมีคำถาม  ข้อเสนอแนะ  และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อได้ที่ อีเมลล์   webinfo@samrong-hosp.com
          
          นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
                             
                                                                                                นายโสรัชย์ วงศ์แพทย์
                                                                                                   กรรมการผู้จัดการ
                                                                                   บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
                                                                                         (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์)