แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและทีมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี นพ.สุรพล ชัชวาลวานิช ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม คุณสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล สำนักงานประกันสังคม และบุคลากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

          ในการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสถานพยาบาล พร้อมทั้งตรวจข้อมูลและเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567