blank
ยึดมั่นการให้บริการด้วยคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

standard03-edit
blank
logoisoโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เราก้าวข้ามความท้าทายนั้น ด้วยการพาองค์การเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบทั้งองค์กรโดยเริ่มจากการนำมาตรฐาน ISO เข้ามาใช้ ผ่านการประยุกต์ข้อกำหนดของมาตรฐาน ผสมผสานเนื้อหาของการให้บริการทางการแพทย์นับตั้งแต่ปี 2541 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตอกย้ำภาพของความเป็นชั้นนำในการให้บริการทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในด้านมาตรฐานและการบริการผู้ป่วย ด้วยการริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ด้วยการพัฒนางานบริการเชิงระบบแบบองค์รวม ถึงวันนี้ “เรา” คือโรงพยาบาลเอกชน “แห่งแรกและแห่งเดียว” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ซ้ำ (Reaccredit) ตรงตามมาตรฐานฉบับใหม่ แสดงถึงความเอาจริงเอาจังของเรา ในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพแห่งการให้บริการ

standard01-edit-01