เครื่องอุ่นเชื้อด้วยระบบความร้อนแห้ง

 เครื่องอุ่นเชื้อด้วยระบบความร้อนแห้งที่อุณหภูมิ 37 +/- 2  c   เพื่อใช้ร่วมกับหลอด 1264 Attest สามารถทำการอุ่นเชื้อและบีบหลอดแก้ว ...

หลอดตรวจสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป

 การนำอุปกรณ์เครื่องมือไปทำให้ปราศจากเชื้อ  ภายในเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ โดยเฉพาะเครื่องอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ  ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100 % ...

เครื่องอบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ

 การทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นการทำลายเชื้อจุลชีพทุกรูปแบบ  รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งสามารถจัดทำได้หลายวิธี ...

HIS- Hospital Information System

ระบบสารสนเทศ สำหรับการให้บริการภายในโรงพยาบาลฯ ถูกออกแบบและพัฒนาโดย ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ลดความเสี่ยงของผู้ป่วย ด้วยการใช้ใบสั่งการรักษา และวินิจฉัยของแพ...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์ (CT Scan 16 Slice)

เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 16 สไลส์ ทำให้ได้ภาพที่คมชัด มีความรวดเร็วในการตรวจ การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ และสามารถเอกซเรย์อวัยวะได้ทุกส่วนของร่างกาย มีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่ล...

PACS- Picture Archiving and Communication System

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การตรวจทางรังสีวิทยา ทำงานเชื่อมต่อกับระบบ HIS สามารถจัดเก็บรูปภาพเอกซ์เรย์เป็นดิจิตอลไฟล์ ที่มีคุณภาพของภาพที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ สามารถใช้วินิจฉัยและติดตามการรัก...

LIS- Laboratory Information System

ระบบสารสนเทศทางห้องปฎิบัติการ ทำงานเชื่อมต่อกับระบบ HIS สามารถรับคำสั่งสิ่งส่งตรวจได้โดยอัตโนมัติ มีความถูกต้องแม่นยำเพราะใช้ระบบบาร์โค้ตในการชี้บ่งชัดเจน สามารถจัดทำผลตรวจเก่าและใหม่... ...

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บางทีอาจจะไม่รู้สึกตั มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อการอยุ่รอดและเพื่อการรักษา ...

เครื่องอ่านค่าการแข็งตัวของเลือด

ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บางทีอาจจะไม่รู้สึกตัว มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ เพื่อการอยุ่รอดและเพื่อการรักษา ...

เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ

เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพของผู้ป่วย  เป็นเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดการหายใจ วัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ( non -  invasive ) ...

เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย ชั่งพร้อมรถเข็น

สามารถชั่งน้ำหนักผู้ป่วยพร้อมรถเข็นทั้งแบบนั่งและแบบนอน   โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องยืนทรงตัว ...