นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ...

Scoring Guideline 2011

Scoring guideline คือแนวทางการให้คะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐาน (compliance) เป็นระบบการประเมินที่พยายามจะทำให้การตัดสินใจของผู้ประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหลักฐานให้มากที่สุด ลดความแตกต่างหลากหลายระหว่างผ...

การตามรอย

คือการติดตามกระบวนการในระบบงานหรือการดูแลผู้ป่วย  เพื่อรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งในส่วนที่เป็นกระบวนการและผลลัพธ์  โดยอาศัยสิ่งที่มีความชัดเจนที่สามารถติดตามได้ ...

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

Healing Environment หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลที่ทำให้ผู้ใช้สอยรู้สึกดี สบาย ผ่อนคลาย ซึ่งความรู้สึก สัมผัส ถึงความต้องการ ความทุกข์ของผู้ป่วย เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การบำบัดและเยียวยาที่...

HA กับ SHA

บริการสุขภาพที่จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  น่าจะเป็นระบบที่ประชาชนให้ความเคารพ  เชื่อถือ  ตามที่ได้สืบมาในสังคมและวัฒนธรรมไทย กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่พึงประสงค์ จำต้องอาศัยคน ทรัพยากร...