เงินให้กู้ประเภทสามัญ-คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา

เงินให้กู้ประเภทสามัญ-คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...

เพิ่มหุ้นสหกรณ์ได้ไม่เกิน 300 หุ้น

เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เพิ่มหุ้นได้ ดังนี้ เงินเดือน/รายได้ 9,750 - 10,000 บาท ถือหุ้นได้ไม่เกิน 30 หุ้น/เดือน เงินเดือน/รายได้ > 10,000 บาท ถือห...

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2567

คณะกรรมการสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 19 นำโดย ผศ.พิเศษ ดร.อรชร ไกรจักร์ ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2567 สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระรา...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

คณะกรรมการชุดที่ 18 ได้ดำเนินการสำเร็จผล ตามแผนงานในงบประมาณการรับ-จ่ายประจำปี 2566 สำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมกับ รอยยิ้มของสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ขอบคุณสมาชิกทุกท่านร่วมประชุม จำนวนทั้งส...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 ประจำปีบัญชี 2567

 คำสั่งสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด ที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19...

แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

คำสั่งสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์...

ระเบียบ สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ข้อ 75(8) และ ข้อ 107(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้กำหนดระเบียบว่าด้ว...

โครงการเพิ่มวงเงินกู้ด้วยการออม 2567

โครงการเพิ่มวงเงินกู้ด้วยการออม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการปลดหนี้ สำหรับสมาชิกที่มีเงินออมทุกเดือนอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อนำยอดเงินออมมาพิจารณาเพิ่มวงเงินกู้จากวงเงินสามัญ (เดิม)...

ประกาศ "เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน"

 ประกาศ "เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน" กรณีมีเงินกู้สามัญทุกประเภท/เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้สูงสุดจาก เดิม 30,000 บาทเป็น 50,000 บาท...

ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566

คุณนรา ฟองเมือง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เข้าร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม โดยมีท่านชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวั...

ระเบียบ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564

ระเบียบ สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564...

ประกาศ "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินฝากรายเดือน"

ประกาศ "ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินฝากรายเดือน" เริ่ม 1 ธันวาคม 2565...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี สหกรณ์ฯ เปิดการประชุม...

บรรยายพิเศษ "โครงการคลินิกปลดหนี้"

คุณอุสา เจริญชัย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด บรรยายพิเศษ "โครงการคลินิกปลดหนี้" ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก อาทิเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรกดเงินสด กลโก...

เงินสนันสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2565

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ / ผู้จัดการมูลนิธิสำโรงรวมใจ รับมอบเงินสนับสนุน จากสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ...

ระเบียบเงินให้กู้ประเภทต่างๆ

ระเบียบเงินให้กู้ประเภทต่างๆ...

การยื่นเอกสารการกู้เงินให้สมาชิก

เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สหกรณ์ฯ ต้องทำการปิดงบบัญชีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์สำหรับปีนี้สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2565 ...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...