โครงการออมทรัพย์ ออมความดี

เชิญชวนเพิ่มเงินฝาก กับ โครงการออมทรัพย์ ออมความดีออมสูงสุด 30,000 บาท (ต่อบัญชี/ต่อเดือน) ดอกเบี้ย 1% ต่อปี (หักบัญชีอัตโนมัติ) ออมวันละนิด...ชีวิตไม่ติดลบ...

โครงการเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ้นไป ปลอดหนี้ จากเงินกู้สหกรณ์ทุกประเภท ยกเว้น กู้สวัสดิการ วงเงินกู้สูงสุดตามศักยภาพสมาชิก 90% ของทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ยิ่นกู้...

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด (“สหกรณ์”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสหกรณ์  จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสมาชิกและผู้ใช้บริการของสหกรณ์ได้รับทราบถึงนโยบาย...

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16  สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สบ.สำโรงการแพทย์ จำกัด

ประมวลภาพบรรยากาศ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์บริการโรงพบาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด สมาชิกชอบความทันสมัย ชอบการประชุมออนไลน์ 95 % พึงพอใจต่อการจัดประชุมครั้งนี้ และขอบคุณสหกรณ์ฯ มาเป...

รายงานประจำปี Annual Report 2563

รายงานประจำปี Annual Report 2563ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564...

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563...

ประกาศระเบียบสหกรณ์บริการ

ประกาศ ระเบียบสหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563...

ระเบียบประเภทเงินให้กู้

ระเบียบประเภทเงินให้กู้ 1.ประเภทสามัญ-เพื่อสวัสดิการการศึกษาบุตร 2.ประเภทสามัญ -เพื่อคุณภาพชีวิต 3.ประเภทสามัญ - เพื่อชำระบัตรเครดิต 4.ประเภทสามัญ 5.ประเภทเงินกู้พิเศษ 6.ประเภทฉุกเ...

มาตราฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563

สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จึงอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 อยู่ในระดับมาตรฐานดีเลิศ (A) ระดับคะแนน 96-100...

โครงการกู้พิเศษ (บ้าน คอนโด ทาว์นโฮม)

โครงการกู้พิเศษ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5.5%ต่อปี งวดชำระสูงสุด360 งวด...

โครงการ "กู้เพื่อชำระหนี้ กยศ." และ "สวัสดิการกู้เพื่อการศึกษาบุตร"

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จำกัด ห่วงใยสมาชิก จัดให้กับโครงการ "กู้เพื่อชำระหนี้ กยศ." วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี "สวัสดิการกู้เพื่อการศึกษาบุตร" วงเงินสูงสุด 20,000 บ...

มาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก จากสถานการณ์ COVID 19

มาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก จากสถานการณ์ COVID 19 ...

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15...

ความพึงพอใจต่อสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2562

ความพึงพอใจต่อสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2562...

ขยายเวลาเปิดให้บริการ CO-OP Café

สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ขยายเวลาเปิดให้บริการ CO-OP Café วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการถึงเวลา 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการถึง 18.00 น....

ค่านิยมและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด

ค่านิยมและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด...

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14...

ให้ความรู้เรื่องการออมแก่สมาชิก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานคณะกรรมการสหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 13 เรียนเชิญ คุณชัยยา ตีบไธสง ประธานคณะกรรมการออมทรัพย์ถุงเท้าไทย จำกัด นำเสนอโครงก...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักดี ประธานสหกรณ์ และ ดร.อรชร ไกรจักร์ กรรมการ/ผู้จัดการ สหกรณ์ฯ พร้อมคณะทำงานชุดที่ 13 ได้ชี้แจงแบ่งเป็น...